9Sep

GMC

General Management Committee

                               General Management Committee
                                           from October 2007

                               General Management Committee
                                           from October 2007


 • Committee Members

 • Dr. Sharad Bhogale
 • Dr. K. G. Shevatekar
 • Shri Ram Paturkar
 • Shri Ahmad Ghogari
 • Shri Iftequar Husain Taksali
 • Shri Ravindra Babhule
 • Dr. Ghanasham Dhokarat
 • Adv. Sankarshan Joshi
 • Shri Hemant Paturkar

 • Designation

 • President
 • Treasurer
 • Secretary
 • Member
 • Member
 • Member
 • Member
 • Member
 • Member

 

Committee Members
Designation
Dr. Sharad BhogalePresident
Dr. K. G. ShevatekarTreasurer
Shri Ram PaturkarSecretary
Shri Ahmad GhogariMember
Shri Iftequar Husain TaksaliMember
Shri Ravindra BabhuleMember
Dr. Ghanasham DhokaratMember
Adv. Sankarshan JoshiMember
Shri Hemant PaturkarMember